ThaiArcheep.com

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 – 30 พฤศจิกายน 2559

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 10 – 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ของกรมวิชาการเกษตร

sssss1

 

โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่จังหวัดยะลา  ปัตตานีและจังหวัดนราธวาส) จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(เฉพราะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 2
อัตราเงินเดือน :    10,840 – 11,930 และ 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :    4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :    (๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป หรือ
(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป

ที่มา : jobthaidd